Hội đồng trường - Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018, Hội đồng trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ đầu tiên 2020 - 2025 đã được bầu và được Cơ quan chủ quản Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công nhận tại Quyết định số 1068/QĐ-NHNN ngày 09/6/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hội đồng trường Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập và chính thức được công nhận tại Quyết định số 1068/QĐ-NHNN ngày 09/6/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quyết định số 1069/QĐ-NHNN ngày 09/6/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến thời điểm cuối tháng 8 năm 2021, Hội đồng trường Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (từ nay gọi tắt là Hội đồng trường) gồm 17 ủy viên, trong đó có 10 thành viên đại diện cho giảng viên, viên chức người lao động, 1 thành viên đại diện cho người học, 2 thành viên đại diện cho cơ cơ quan chủ quản (Ngân hàng Nhà nước) và 4 thành viên đại diện cho các tổ chức sử dụng lao động và xã hội có liên quan ngoài trường.

Tìm hiểu thêm

Tầm nhìn

HUB định hướng trở thành đại học đa ngành và liên ngành nằm trong nhóm các đại học có uy tín ở khu vực Đông Nam Á. HUB tiên phong ứng dụng công nghệ số trong đào tạo, nghiên cứu giải quyết các vấn đề liên ngành.

Sứ mệnh

HUB cung cấp cho xã hội và ngành ngân hàng nguồn nhân lực chất lượng cao, các nghiên cứu có tầm ảnh hưởng, cùng với dịch vụ tư vấn và các hoạt động phục vụ cộng đồng. HUB kiến tạo hệ sinh thái giáo dục, mang đến cơ hội và kỹ năng học tập suốt đời hướng đến phát triển con người toàn diện, sáng tạo, với tinh thần phụng sự.

Tin tức

Tin Video

Ảnh & Video